JAVNI NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR za pedagošku godinu 2019./2020.

Na temelju članka 20. stavak 1. i članka 35 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 34. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 10/17), te članka 5. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić tići Vrsar, KLASA 011-01/18-01/002, URBROJ:2167/02-54-44/02-18- od 14.12.2018 godine
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar na 14. sjednici održanoj dana 08.4.2019. godine raspisuje 
 
JAVNI NATJEČAJ
ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR
za pedagošku godinu 2019./2020.
 
I.
Raspisuje se javni natječaj za upis djece u Dječji vrtić Tići Vrsar (u daljnjem tekstu: Vrtić) koji u svom sastavu ima i Područni vrtić u Funtani. 
U Vrtić se upisuju djeca koja do 31. 08. 2019. godine navršavaju jednu godinu života pa do polaska u osnovnu školu. 
Na natječaj se mogu javiti i djeca koja tijekom pedagoške godine navršavaju godinu dana, ali će u Vrtić biti upisani nakon što navrše istu. 
 
II.
Upisi se provode za sljedeće programe:
1. Redovite cjelodnevne 10-satne jasličke programe
2. Redovite cjelodnevne 10-satne vrtićke programe
 
 
III.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na propisanom obrascu za upis djeteta roditelj odnosno skrbnik prilaže:
izvod iz matice rođenih ili rodni list djeteta 
potvrdu o mjestu prebivališta ili vlastoručno potpisanu izjavu o prebivalištu 
potvrdu o radnom statusu roditelja (potvrda poslodavca, elektronički zapis iz evidencije HZMO-a, potvrda o statusu studenta i sl.)
isprave kojima se dokazuje prednost pri upisu sukladno članku 4. stavku 2.  Pravilnika 
ostala dokumentacija po uvjetima natječaja ili na zahtjev Vrtića.
 
Liječničko uvjerenje predaje se neposredno pred polazak u vrtić i ne smije biti starije od 6 mjeseci.
       
      Prednost pri upisu u Matični vrtić i Područni vrtić ostvaruju djeca koja imaju prebivalište na području Općine Vrsar-Orsera i Općine Funtana-Fontane.
      
      Prednost pri upisu u redovite programe na način utvrđen zakonom  i odlukom osnivača imaju djeca:
 
A) djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog rata,
B) djeca iz obitelji s troje ili više djece,
C) djeca zaposlenih roditelja,
D) djeca s teškoćama u razvoju,
E) djeca samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima,
F) djeca u godini prije polaska u osnovnu školu,
G) djeca roditelja koji primaju dječji doplatak.
 
IV.
Natječaj za upis djece u vrtić za pedagošku godinu 2019./2020. traje petnaest (15) dana, a prijave se dostavljaju na adresu Dječji vrtić Tići Vrsar, Aldo Negri 46, Vrsar-Orsera, poštom ili osobno
 
od 02. svibnja do 16. svibnja 2019. godine.
 
V. 
 
Postupak upisa u Vrtić obavlja Povjerenstvo za upise (dalje: Povjerenstvo), koje ima tri (3) člana. Članove Povjerenstva imenuje Upravno vijeće Vrtića.
Povjerenstvo za upis djece u Vrtić će na temelju provedenog natječaja utvrditi Rang listu prvenstva za upis djece. 
Upravno vijeće donijet će uz suglasnost osnivača, Rješenje o upisu koje će biti objavljeno najkasnije do 30.06.2019. godine na oglasnim mjestima i mrežnim stranicama Vrtića, Općine Vrsar-Orsera i Općine Funtana-Fontane. 
 
VI.
  Prijava za upis i obrazac Izjave o prebivalištu iz točke III. mogu se preuzeti s web stranice Vrtića (http://www.vrtic-tici-vrsar.hr /upisi-u-vrtic) ili se mogu podići u Matičnom vrtiću u Vrsaru ili Područnom vrtiću u Funtani, radnim danom u vremenu od 7.30 do 15.30 sati. 
 
KLASA: 601-02/19-04/1
URBROJ:2167/02-54-44/02-19-2
Vrsar-Orsera, 08.4.2019.
 
PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Ines Šepić