NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA ZA RADNO MJESTO ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSTVENI RADNIK (M/Ž)

Na temelju članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar(KLASA: 011-01/17-01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 od 25.08.2017.), članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN.br.10/97,107/07 i 94/13), članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar (SNOV 10/17), i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tići Vrsar KLASA: 112-01/19-01/8, URBROJ: 2167/02-54-44/02-19-1, ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar objavljuje
 
NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA ZA RADNO MJESTO ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSTVENI RADNIK (M/Ž)
 
 • administrativno računovodstveni radnik – (M/Ž) - 1 izvršitelj/ica – puno radno vrijeme, povećan obim posla, do 30.5.2020. godine
 
UVJETI:
 
Uvjeti prema čl. 24. i čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN“.br.10/97,107/07 i 94/13), i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („NN“ 133/97)
 
Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete:
 
 • srednju stručnu spremu (SSS) ekonomskog smjera
 • probni rad 90 dana
 
Prednost ostvaruju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
 
 • poznavanje rada na osobnom računalu
 
 • radno iskustvo u struci
 
 • imaju položen državni stručni ispit
 • poznavanje proračunskog računovodstva
 
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidat mora priložiti sljedeće dokumente u preslici:
 
 1. životopis,
 2. presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi,
 3. presliku osobne iskaznice,
 4. presliku vozačke dozvole,
 5. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice/ e-domovnice)
 6. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije HZMO-a) ne stariji od 30  dana,
 7. uvjerenje nadležnog suda (ne stariji od dana objave natječaja) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
 8. uvjerenje nadležnog suda (ne stariji od dana objave natječaja) da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak,
 9. dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a sve sukladno „Popisu dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju“ objavljenom na poveznici https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Poslodavac zadržava pravo poništenja natječaja bez dodatnog obrazloženja.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatrat će se pravovremena prijava kandidata/kinje koja ispunjava formalne uvjete natječaja te koja sadrži sve tražene podatke i priloge.
 
Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja.
 
O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.
 
Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči, mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Tići Vrsar i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Dječji vrtić Tići Vrsar, Aldo Negri 46, 52450 Vrsar s naznakom „NATJEČAJ – ADMINISTRATIVNO RAČUNOVODSTVENI RADNIK“.
 
 
 
KLASA:       112-01/19-01/8
URBROJ:   2167/02-54-44/01-19-02
Vrsar-Orsera, 09.4.2019.
 
 
RAVNATELJICA
Venis Gregurović v.r.