JAVNI NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR za pedagošku godinu 2021./2022.

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) , članka 4. stavka 2. i članka 5. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić Tići Vrsar, KLASA:001-01/18-01/2, URBROJ:2167/54-44/02-18-4 od 14.12.2018.g. te članka 34. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 10/17), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar na 44. sjednici dana 30.04.2021. godine raspisuje

                                              

JAVNI NATJEČAJ

ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR

za pedagošku godinu 2021./2022.

 

I.

            Raspisuje se javni natječaj za upis djece u Dječji vrtić Tići Vrsar (u daljnjem tekstu: Vrtić) koji u svom sastavu ima i Područni vrtić u Funtani.

            U Vrtić se upisuju djeca koja do 31.08.2021. godine navršavaju jednu godinu života pa do polaska u osnovnu školu. Na natječaj se mogu javiti i djeca koja tijekom pedagoške godine navršavaju godinu dana, ali će u Vrtić biti upisani nakon što navrše istu.

 

II.

         Upisi se provode za sljedeće programe:

 1. Redovite cjelodnevne 10-satne jasličke programe
 2. Redovite cjelodnevne 10-satne vrtićke programe

 

           

III.

         Za sudjelovanje na natječaju potrebno je dostaviti obveznu dokumentaciju:

 1. Prijava za upis,
 2. Potvrdu o mjestu prebivališta ili vlastoručno potpisanu izjavu o prebivalištu
 3. Potvrdu o radnom statusu roditelja, statusu redovnog ili izvanrednog studenta
 4. Izvod iz matice rođenih ili rodni list sve djece iz obitelji,

 

         Za ostvarivanje prednosti pri upisu u redovite programe potrebno je dostaviti dodatnu dokumentaciju:

 1. Dokaz o statusu roditelja kao hrvatskog branitelja ili stradalnika Domovinskog rata (smrtno stradalog hrvatskog branitelja, hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata, djeca smrtno stradalih pirotehničara)
 2. Presliku smrtnog lista ili izvatka iz matice umrlih za pokojnog roditelja,
 3. Dokaz o utvrđenom tjelesnom oštećenju ili postotku invalidnosti roditelja,
 4. Dokaz o statusu roditelja kao korisnika doplatka za pomoć i njegu,
 5. Presliku rješenja o razvodu braka, udomiteljstvu ili skrbništvu,
 6. Presliku rješenja o doplatku za djecu za prethodnu godinu,
 7. Presliku zdravstvene dokumentacije za dijete s teškoćama u razvoju ili druge posebne potrebe,
 8. Potvrde Porezne uprave o prihodima svih članova obitelji za prethodnu godinu.

 

IV.

         Natječaj za upis djece u vrtić za pedagošku godinu 2021./2022. traje petnaest (15) dana, a prijave se dostavljaju na adresu Dječji vrtić Tići Vrsar, Aldo Negri 46, Vrsar-Orsera, osobno, uz prethodnu telefonsku najavu, ili putem pošte

 

od 03. svibnja do 18. svibnja 2021. godine.

 

V.

         Povjerenstvo za upis djece u Vrtić će na temelju provedenog natječaja utvrditi Listu prvenstva za upis djece.

         Upravno vijeće donijet će, uz suglasnost osnivača, Odluku o upisu koja će biti objavljena najkasnije do 30.06.2021. na oglasnim mjestima i mrežnim stranicama Vrtića, Općine Vrsar-Orsera i Općine Funtana-Fontane.

        

VI.

         Prijava za upis /mogu se preuzeti s web stranice Vrtića (http://www.vrtic-tici-vrsar.hr) ili se mogu podići u Matičnom vrtiću u Vrsaru ili Područnom vrtiću u Funtani, uz prethodnu telefonsku najavu, radnim danom u vremenu od 7.00 do 15.00 sati.

 

 

KLASA: 601-02/21-04/1

URBROJ: 2167/02-54-44/02-21-2

Vrsar-Orsera, 30.4.2021.                              

 

                                                             PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                           Ines Šepić, v.r.

 

  Natječaj 

 Prijava

 Izjava