Odluka o odabiru kandidata na radno mjesto viša medicinska sestra/viši medicinski tehničar

Na temelju članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar KLASA: 011-01/17-01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02/17-4od 25.08.2017. godine (I. izmjene i dopune Pravilnika o radu, KLASA:011-01/19-01/4, URBROJ:2167/02-54-44/02-19-1 od 20.12.2019.g, II. dopune Pravilnika o radu, KLASA: 011-01/20-01/4, URBROJ: 2167/02-54-44/02-20-3 od 20.08.2020.g.) i članka 34. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar od dana 27.09.2017.godine („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 10/17), na prijedlog ravnateljice Dječjeg vrtića Tići Vrsar, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar na 38. sjednici održanoj 26.10.2020. godine donosi

O D L U K U

 

 

 Odluka o odabiru kandidata LINK